کاربرد روش بازخورد زیستی در رفتارشناسی ماهیان

نویسندگان

1 دکتری شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

علم بازخورد زیستی یکی از جدیدترین علوم در شناخت رفتارهای مختلف جانوری است. این علم بر پایه‌ی درک سیگنال‌های دریافتی از نمونه‌ی مورد آزمایش و تبدیل این سیگنال‌ها به مقادیر عددی، سعی در کنترل ذهن بر بدن دارد. در صورتی که این علم در رفتارشناسی آبزیان به کار رود، می‌تواند درهای جدیدی از این علم را بگشاید و به کنترل بهتر انسان بر زندگی آبزیان و شناخت درونی آن‌ها منجر شود. پژوهش حاضر به بررسی روش‌های مختلف کاربرد این علم در رفتارشناسی ماهی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها