اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آرش جولاده رودبار

ماهی شناسی دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه تهران، کرج

jouladehroudbarut.ac.ir
0000-0002-2680-6016

h-index: 8  

سردبیر

پریسا ملکی

شیلات دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه گنبد، گنبد

p.maleki1368gmail.com
0000-0001-9293-1686

h-index: -  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حمیدرضا غنوی

زیست شناسی و تکامل دانشجوی دکتری زیست شناسی و تکامل، دانشگاه Lund، سوئد

hamidhrgucm.es
0000-0003-1029-4236

h-index: 3  

اردوان فرهادی

آبزی پروری فارغ التحصیل شیلات - دانشگاه فیرات ترکیه

farhadi219yahoo.com
0000-0002-4919-4307

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

حامد غفاری فارسانی

شیلات دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه ارومیه، ارومیه

hamed_ghafarialumni.ut.ac.ir
0000-0003-1199-6109

h-index: 5  

پریا رئوفی

شیلات- تولید و بهره برداری دانش آموخته دکتری

paria.raoofiyahoo.com
0000-0003-4110-0190

سید علی معزی

شیلات-بوم شناسی دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه تهران، تهران

alimoezzi127yahoo.com
0000-0002-5303-711X

h-index: -  

آلتین قجقی

شیلات- تولید و بهره برداری دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

altin.ghojoghigmail.com
0000-0001-8653-9151

h-index: 1  

سکینه حیدری

شیلات- فرآوری دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

s.heydari27gmail.com
0000-0003-28263665

h-index: -  

ویراستار انگلیسی

اردوان فرهادی

آبزی پروری فارغ التحصیل شبلات دانشگاه فیرات ترکیه

farhadi219yahoo.com
0000-0002-4919-4307

h-index: 4