اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله شیل به منظور حفظ و گسترش اصول اخلاقی نگارش آثار علمی پژوهشی و رعایت حقوق معنوی محققان و نگارندگان مقاله‌ها و کتاب‌ها، ضمن دعوت از کلیه پژوهشگران، محققان و نگارندگان مقاله‌ها به اهمیت رعایت این اصول، اعلام می‌کند که نگارندگان مقاله حق برداشت بدون مجوز از سایر مقاله‌ها، گزارش‌ها و کتاب‌ها بدون ارجاع به منبع آن را ندارند.
رعایت این موضوع برای مواد مورد آزمایش، روش اجرای آزمایش و تجزیه و تحلیل نتایج نیز الزامی است.
مسئول کنترل دقیق این اصول، و همچنین صحت محتوی علمی، اطلاعاتی، اسامی نویسنده (گان) و ترتیب آن‌ها، مولف مکاتبه کننده مقاله است.
در صورت عدم احراز این شرایط و یا وصول ادعا از سوی سایر محققان مبنی بر نادیده گرفتن این اصول توسط نگارندگان، مجله شیل مجاز است ادامه بررسی مقاله را تا مشخص شدن صحت ادعای واصله متوقف کند.