مطالعه اثرات استرس ناشی از روش های صید بر کیفیت ماهی سفید Rutilus frisii (Nordmann, 1840)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تولید و بهره‌برداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

صید ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر به دو روش صید پره و گوشگیر صورت می­گیرد. در شیوه دامگستر (گوشگیر) صیادان دراعماق دریا اقدام به صید ماهی می­کنند و به دلیل اینکه تور برای مدتی (گاهی اوقات چند روز) در آب قرار می­گیرد، بعضی ماهی­ها در آب می­میرند در صورتیکه در روش پره ماهی زنده به ساحل می­آید.شرایط قبل از مرگ از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر کیفیت گوشت ماهی است. روش­های صید به دلیل وارد کردن استرس­های متفاوت به ماهیان دارای تأثیرات مخربی بر آن‌ها می­باشند بنابراین هر روشی که منجر به پاسخ فیزیولوژیک کمتر به استرس بشود، سلامتی و کیفیت گوشت ماهی را افزایش خواهد داد. استرس ناشی از صید روی برخی ویژگی­ها از قبیل جمود نعشی وpH تأثیر گذاشته و زمینه فساد سریعتر ماهی را فراهم می­آورد لذا باید تلاش کنیم تاعرضهماهی­هابهگونه­ایمدیریتشودکهقبلازمرگتحتاسترسکمتریقرارگیرند.

کلیدواژه‌ها