تأثیر سم دیازینون بر فراسنجه های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیولوژی دریا، گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل

2 کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل

3 کارشناس شیلات، گروه شیلات، دانشگاه پیام نور واحد بابل، بابل

4 دکتری بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل

چکیده

استفاده از سم دیازینون جهت کنترل آفات نباتی در بسیاری از مزارع کشاورزی که در مجاورت منابع آب شیرین واقع شده‌اند، بسیار رایج می‌باشد. از این‌رو دراین تحقیق، اثر سم کشاورزی دیازینون بر روی فراسنجه­های خونی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش ماهی‌ها به مدت 30 الی 45 روز در معرض غلظت‌های مختلف سم دیازینون قرار گرفتند سپس میزان فراسنجه­های خونی گلبول‌های قرمز و سفید خونی و هماتوکریت مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی دیده شد که با بالا رفتن میزان سم میزان گلبول‌های سفید خون نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت. ولی تغییرات مشهودی در میزان گلبول‌های قرمز خون و هموگلوبین خون مشاهده نگردید. بررسی آماری نیز نشان داد که گلبول‌های سفید نسبت به نمونه شاهد تغییرات معنی‌داری (P<0.05) داشته است و با افزایش میزان دوز سم میزان گلبول‌های سفید نیز کاهش یافت. همچنین گلبول‌های قرمز و هموگلوبین نسبت به نمونه شاهد تغییرات معنی‌داری نداشته است (P>0.05).

کلیدواژه‌ها