اثر رنگ‌های مختلف نور بر رشد ماهی مولی(Poecilia latipinna)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

4 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

محیط پرورش ماهی می‌تواند بر میزان رشد و سلامت ماهی مؤثر باشد. این پژوهش با هدف بررسى اثر رنگ‌های مختلف نوری بر برخی از شاخص‌های رشد (طول و وزن) ماهی مولی (Poecilia latipinna) انجام گرفته است. در این راستا تعداد 84 قطعه بچه ماهی مولی که طی یک دوره تولید مثلی از 10 عدد ماهی نر و20 عدد ماهی ماده مولد به دست آمده بودند، انتخاب و پس از سازگارى با محیط در قالب چهار تیمار نوری مختلف (نور سفید، نور طبیعی، نور قرمز، نور آبی) هر کدام سه تکرار به تعداد 7 قطعه در هر آکواریوم به صورت تصادفی تقسیم شدند. در فاصله 40 سانتی‌متری از سطح آب هر آکواریوم یک لامپ 40 واتی (سفید، قرمز، آبی) نصب گردید. دوره نوری12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی در نظر گرفته شد. تغذیه لاروها 60 روز ادامه یافت و علاوه بر بیومتری در روز آغازین آزمایش، در روز پایانی نیز بیومتری از ماهی‌ها انجام گرفت. در پایان نتایج براساس آنالیز واریانس یکطرفه محاسبه و مورد بررسى قرارگرفت. بررسی‌ها نشان داد لاروهایی که تحت تاثیر نور سفید بودند افزایش وزن قابل توجهی را نسبت به سایر تیمارها داشتند (P<0.05)، تغییرات وزنی در نور آبی و نور طبیعی تفاوت قابل توجهی با سایر تیمارها نشان نداد (P>0.05). همچنین کم‌ترین وزن اضافه شده و کم‌ترین افزایش طول نهایی در تیمار نور قرمز قابل مشاهده بود (P<0.05). از نظر میزان رشد طولی ماهیان نیز کم‌ترین میزان رشد مربوط به نور قرمز بود که با سایر تیمارها اختلاف معنی‌داری را نشان می‌داد (P<0.05).

کلیدواژه‌ها