مقایسه دو نوع زئولیت کلینوپتیلولیت جایگزین بیوفیلتر، جهت حذف آمونیاک در سیستم مداربسته پرورش قزل‌آلای‌رنگین‌کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استادیار، گروه شیلات و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

اخیراً استفاده از فیلترهای زئولیتی (کلینوپتیلولیت) برای کاهش نیتروژن آمونیاکی به عنوان جایگزین فیلترهای بیولوژیک درسیستم‌های نوین مداربسته و پرورش با آب برگشتی بسیار اهمیت پیدا کرده است. در این مطالعه دو نوع کلینوپتیلولیت: سدیک‌پتاسیک (Na, K)2 3Al3 (Al, Si)2 Si13 O36 • 12(H2O) و سدیک‌پتاسیک‌کلسیک (Ca, Na, K)2 3Al3 (Al, Si)2 Si13 O36 •12(H2O) (با خلوص 85 درصد) دانه‌بندی و ظرفیت تبادل کاتیونی آن‌ها اندازه‌گیری و از نظرکارایی در حذف آمونیاک کل با هم مقایسه شدند. ابتدا ظرفیت تبادل کاتیونی آن‌ها با استفاده ازروش استات‌سدیم نرمال اندازه‌گیری شد. سپس زئولیت‌های سدیک پتاسیک وسدیک پتاسیک کلسیک با استفاده از الک و دستگاه شیکر به اندازه‌های کمتر از 1 میلی­متر، 2-1 میلی­متر،  8/2-2 میلی­متر، 4-8/2 میلی­متر دانه‌بندی شدند با توجه به نتایج بدست آمده اندازه ذرات کلینوپتیلولیت نقش مهمی در میزان جذب آمونیاک کل و ظرفیت تبادل کاتیونی داشته و میزان آن در هر نوع دانه‌بندی متغیر بود. نتایج مقدار جذب آمونیاک کل نشان داد که دانه‌بندی کم‌تر از یک میلی‌متر بالاترین میزان جذب را دارد. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده، کلینوپتیلولیت فاقد کلسیم (سدیک پتاسیک) میزان جذب بالاتری از آمونیاک را نشان داد.

کلیدواژه‌ها