دست‌یابی به الگوی پراکنش ماهی سفید (Rutilus frisii) در رودخانه‌‌ی سفیدرود براساس رفتار شناسی حرکتی ماهیان در نرم افزار R

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

چکیده

رفتارشناسی حرکتی ماهیان یکی از پرکاربردترین مسائلی است که می‌تواند در پویایی شناسی جمعیت ماهیان به کار آید. در عین حال این علم پیشرفت بسیار محدودی داشته است. بر اساس منحنی پراکنش لپتوکورتیک، رفتار حرکتی جمعیت ماهیان مشتق از سه مولفه‌ی اصلی است، مولفه‌ی ایستایی، مولفه‌ی حرکتی  و سهم مولفه‌ی حرکتی در کل جمعیت (p). بر اساس این سه مولفه و فاکتورهای طول ماهی، ضریب باله دمی (Caudal fin aspect ratio) میزان انشعابات رودخانه و مدت زمان آزمایش می‌توان رفتار حرکتی ماهی و مسافت طی شده را تخمین زد. این اعمال توسط پکیج fishmove تحت نرم‌افزار R قابل اجرا است. بدین منظور در پژوهش حاضر به بررسی رفتار شناسی حرکتی ماهی سفید Rutilus frisiiدر رودخانه‌ی سفید رود پرداخته شد و سعی بر آن شد تا بر اساس رفتار حرکتی این ماهی پس از معرفی بچه ماهیان تکثیر شده به رودخانه، تخمین زده شود که به چه صورتی ماهیان به بهترین نحو ممکن بازگشت شیلاتی خواهند داشت

کلیدواژه‌ها