اثر اسانس گیاه مشگک (Ducrosia anethifolia) به صورت مکمل خوراکی بر شاخص‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

2 دانشیار، گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از محرک‌های ایمنی برای پیشگیری از بیماری‌ها به عنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک‌ها در آبزی‌پروری، رایج شده است. در این مطالعه اثر اسانس گیاه مشگک (Ducrosia anethifolia) بر رشد و پاسخ‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی شد. اسانس این گیاه با غلظت‌های مختلف (001/0، 01/0 و 1/0 درصد) با روغن آفتاب‌گردان ترکیب و به جیره غذایی اضافه گردید و ماهی‌ها به مدت 40 روز با این جیره‌ها غذادهی شدند. تعداد گلبول‌های سفید، میزان فعالیت لیزوزیم و باکتری‌کشی سرم و میزان فعالیت انفجار تنفسی هر 10 روز اندازه‌گیری شد. میانگین گلبول‌های سفید تیمارهای 01/0 و 1/0 از لحاظ آماری بیش از تیمارهای 001/0 و شاهد بود. میانگین فعالیت باکتری‌کشی سرم تیمارهای مختلف تفاوت معنا­دار نداشت (P˃0.05) اما تیمار چهارم در روز 10 و تیمار شاهد در روز 30 بیش‌ترین فعالیت باکتری‌کشی را نشان دادند. میزان فعالیت باکتری‌کشی سرم در تیمارهای شاهد و چهارم روز 20 نسبت به روزهای 10 و 30 کاهش چشم‌گیر نشان داد. بالاترین میانگین فعالیت انفجار تنفسی در تیمار 01/0 و کم‌ترین میزان آن در تیمار 001/0 مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها