اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی نوری

شیلات گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

mehdi.nooriut.ac.ir

سردبیر

سید مهرداد حسنی اژدری

شیلات گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

mehrdad.azhdariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عطا مولودی صالح

شیلات گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

atta.mouludisalehut.ac.ir

جمال رحیمی

شیلات گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

jamalrahimiut.ac.ir

محیا رضایی منش

شیلات گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

m.rezaeimaneshut.ac.ir

زانیار غفوری

شیلات گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

zaniar.ghafouriut.ac.ir

سعید شهبازی ناصرآباد

شیلات گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

saeid.shahbaziut.ac.ir

عرفان سلمرودی

شیلات گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، اﯾﺮان.

erfansalamroodiut.ac.ir

پرستو حقیقی

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

haghighi.put.ac.ir

عذرا نجاری شیشوان

شیلات گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

ozranajjariut.ac.ir

h-index: -  

صفحه آرا

جمال رحیمی

شیلات گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

jamalrahimiut.ac.ir

ویراستار ادبی

جمال رحیمی

شیلات گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

jamalrahimiut.ac.ir