بررسی تنوع ریختی ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestanensis در حوضه گرگانرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

چکیده

در این مطالعه تعداد 95 نمونه ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestanensis  از تیر تا خرداد  1395 از رودخانه‌های زرین­گل، زاو، تیل­آباد و یل­چشمه صید گردید. 36 صفت ریخت­سنجی و نه صفت شمارشی تحت بررسی قرار گرفت. داده­های استاندارد شده به منظور تعیین اختلاف در بین جمعیت های مورد مطالعه با استفاده از آنالیز تجزیه به مولفه‌های اصلی (PCA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نتایج بدست آمده به کمک روش تجزیه به مولفه­های اصلی در ویژگی­های ریخت سنجی ماهی خیاطه چهار رودخانه، تا حدودی جدایی دیده می­شود و تعدادی از ویژگی‌های ریخت­سنجی ماهی خیاطه جدا قرار گرفته است. اما ویژگی­های شمارشی این ماهی در چهار رودخانه مورد مطالعه، بسیار به هم نزدیک بوده است و همچنین میزان همپوشانی در ویژگی­های شمارشی آنها نسبتا بالا بود.

کلیدواژه‌ها