باسیلوس‌های زیست‌یار به عنوان عوامل بیولوژیکی ارتقاء دهنده فاکتورهای رشد لاروهای فیل‌ماهی Huso huso در دوره لاروی کالچر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تولید و بهره‌برداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

چکیده

ناپلی آرتمیا اورمیانا Artemia urmiana به عنوان یک حامل جهت انتقال باسیلوس های پروبیوتیکی به دستگاه گوارش لاروهای فیل ماهی بکار رفت. 5 گونه از باسیلوس های پروبیوتیکی به صورت مخلوط باکتریایی تحت عنوان محصول تجاری پروتکسین آکواتک جهت غنی سازی آرتمیا ارومیانا بکار گرفته شدند. ناپلی ها به مدت 10 ساعت با سه غلظت 105×1، 105×2 و  105×3 باکتری به ازاء هرمیلی لیتردرسوسپانسیون باکتریایی، غنی شده وبه مدت 15 روز در تیمارهای آزمایشی مورد تغذیه لاروهای فیل ماهی قرار گرفتند. لاروهای فیل ماهی به میزان 50 درصد وزن بدن و روزانه در6 نوبت تغذیه گردیدند. گروه شاهد ازناپلی های آرتمیا  بدون غنی سازی تغذیه نمودند. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی اجراء گردید. نتایج مشخص نمود که پروبیوتیکهای باسیلی توانستند معیارهای رشد را در لاروهای فیل ماهی تحت تاثیر قرار دهند. وزن بدست آمده در لاروهای تیمارهای آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد ، دارای اختلاف معنی داری بود (05/0P<). بالاترین وزن لاروهای فیل ماهی در تیمارآزمایشی فیل­ماهی-1 بدست آمد. باسیلوسهای پروبیوتیکی  بر روی نرخ رشد ویژه (SGR)، درصد بقاء، میانگین رشد روزانه (ADG) و ضریب رشد حرارتی (TGC) در مقایسه با تیمار شاهد، تاثیرات مثبت ومعنی دار داشتند (05/0P<). در حالیکه فاکتور وضعیت اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0P>). این پژوهش نشان داد که بکارگیری باسیلوس های پروبیوتیکی درغذا، قابلیت بالایی در افزایش معیارهای رشد در لاروهای فیل ماهی دارند.

کلیدواژه‌ها