بررسی تولیدمثل ماهی مخرج لوله‌ای (Rhodeus amarus) در تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بوم‌شناسی آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

3 استادیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

چکیده

مطالعه‌ی مقایسه‌ای یک گونه در زیستگاه‌های مختلف در سطح جمعیت، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. برای این هدف نمونه برداری از بهمن ماه سال91 تا خرداد ماه سال 92 به صورت ماهانه صورت گرفت. در مجموع 305 نمونه از حوضه‌ی آبی تالاب انزلی صید شد. در جمعیت تالاب انزلی نسبت نرها بیشتر از ماده‌ها بود. نمونه‌ها در تالاب انزلی در دامنه‌ی طولی 17/33 تا 28/72 میلی‌متر و دامنه وزنی 490/0 تا 550/6 گرم قرار داشتند. میانگین هم‌آوری مطلق درتالاب انزلی 6/86 برآورد شد. دامنه‌ی قطر تخمک در تالاب انزلی از 16/0 تا40/2 متغیر بود. شاخص گنادوسوماتیک در جنس ماده بزرگتر از جنس نر بود.

کلیدواژه‌ها