بررسی الگوی رشد ماهی تیزکولی (Hemiculter leucisculus) در آبگیر گنبد کاووس

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تولید و بهره‌برداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

3 استادیار، گروه شیلات، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

چکیده

در این مطالعه رابطه طول- وزن و طول- طول از 52 نمونه ماهی تیز کولی از آبگیر گنبد کاووس در تیر ماه 1387بررسی شد. حدود دامنه طول کل و وزن کل بین 96/2–93/1 میلی متر و 27/4-85/0 گرم برآورد شد. مقدار پارامتر b برای ماهیان ماده19/3 و برای نر 23/3 بدست آمد که نشان دهنده رشد آلومتریک مثبت می باشد. در بین ماهیان نر و ماده رابطه طول- وزن دارای اختلاف معنا داری بود (05/0˂P). در رابطه طول- طول همگی دارای اختلاف معناداری بودند (05/0˂P). و دارای ضریب رگرسیونی بالایی هستند (985/0 ˃ r2). این مطالعه برای زیست شناسان و مدیران شیلاتی مفید می باشد..

کلیدواژه‌ها