بررسی غلظت های مختلف نانو اکسید مس ( CuO NPs) در مواجهه با ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

3 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

با توجه به اهمیت و کاربرد روزافزون نانو ذرات در فعالیت‌های انسانی، در این تحقیق اثرات سمیت نانو اکسید ‌مس (CuO NPs) بر ماهی قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان بررسی شد. غلظت کشندگی با آزمون سمیت آزمایش شد و در نهایت تلفات این گونه در مواجهه با غلظت‌های کشنده نانو ذرات مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 155 ماهی قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان با میانگین وزنی حدود 32/1±18 گرم تهیه و پس از انتقال به مرکز فنی و حرفه‌ای گرگان به طور تصادفی در 15 آکواریوم شامل یک تیمار شاهد و چهار تیمار با غلظت‌های مختلف نانوذرات (غلظت 25، 30، 50 و 100 میلی گرم بر لیتر) قرار داده شد. تمامی ماهیان به مدت 96 ساعت در غلظت‌های مورد نظر نگهداری شدند و میزان مرگ و میر در زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت محاسبه ‌شد. در این آزمایش هیچگونه تلفاتی مشاهده نشد که می‌توان علت آن را سختی بالای آب ذکر کرد. سختی آب آزمایش 270 میلی گرم بر لیتر بود که سختی بالاسبب شد نانو ذرات مس در آب رسوب کند. در مجموع با مقایسه عملکرد نانو ذرات مس در مقایسه با نمک مس می‌توان بیان کرد که نانو ذرات عملکرد مناسب‌تری داشته و آسیب‌ها و عوارض کمتری بوجود می‌آورد.

کلیدواژه‌ها