تاثیر غلظت‌های مختلف فلز روی (Zn) بر میزان کلروفیل a، b و کارتنوئید در جلبک Scenedesmus sp.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

جلبک سبز یکی از پر تعدادترین، پراکنده‌ترین و از دید ریخت­شناختی متنو‌ع‌ترین شاخه جلبک‌هاست که دارای کلروفیل a  و b است. این جلبک‌ها علاوه بر کلروفیل دارای کاروتنوئیدهای مختلف نیز می‌باشند. فلزات سنگین به دلیل سمی‌بودن از مهم‌ترین آلاینده‌های زیست‌محیطی به شمار می‌آید رها شدن این آلاینده‌ها به دلیل عدم تجزیه و ماندگاری بالا در محیط، محیط‌زیست و سلامتی موجودات زنده را به خطر می‌اندازد. از مهم‌ترین فلزات سنگین روی (Zn) است. این پژوهش با بررسی اثر غلظت‌های مختلف فلز سنگین روی بر میزان کلروفیل و کارتنویید توسط جلبک Scenedesmus sp.  انجام گردید. در این تحقیق اثر غلظت‌های مختلف روی (30، 50 میلی‌گرم بر لیتر) بر میزان کلروفیل a، b و کارتنویید در جلبک ذکر شده تحت شرایط دمایی2±25 سانتی‌گراد و شدت نور350±3500 لوکس و دوره‌ی نوری 12:12 روشنایی و تاریکی در مدت‌زمان 48 ساعت با سه تکرار در یک طرح کاملاً تصادفی انجام پذیرفت.نتایج نشان داد که با افزایش میزان فلز روی در غلظت 50 میلی‌گرم بر لیتر میزان کلروفیل a با مقدار 23/1 میکروگرم بر لیتر و کلروفیل b با مقدار 43/1 میکروگرم بر لیتر و میزان کارتنوئید برابر با 77/1 میکروگرم برلیتر نسبت به شاهد کاهش یافت.فلز روی حتی در غلظت‌های بسیار کم عنصر روی موجب اختلال فیزیولوژیکی جلبک جلبک Scenedesmus sp.می‌شود بنابراین فلز روی می‌تواند اثر بازدارندگی بر رشد و رنگیزه‌ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها