مقایسه‌ی ویژگی های ریخت شناسی جمعیت های سیاه ماهی سعدی (Capoeta saadii (Heckel, 1847 در رودخانه های رودبال و قره آغاج استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

چکیده

سیاه ماهیان یکی از فراوان‌ترین جنس‌های ماهیان آب شیرین در ایران بوده و در این میان گونه Capoeta saadii دارای بیشترین پراکنش در اکوسیتم‌های آبی ایران می­باشد. زی‌توده بالای این ماهی در آب‌های داخلی سبب ‌شده مطالعه ویژگی‌های زیستی و کوشش در جهت معرفی آن به سیستم پرورشی برای مصارف انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. جهت انجام این مطالعه 44 نمونه سیاه ماهی از رودخانه‌ی رودبال و 30 نمونه سیاه ماهی از رودخانه‌ی قره آغاج فارس به وسیله الکتروشوکر صید و در محلول فرمالین 10% تثبیت و ویژگی های ریخت شناسی آن­ها با استفاده از کولیس اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل ویژگی های ریخت شناسی جمعیت­های دو رودخانه‌ی رودبال و قره‌آغاج نشان داد که طول سر، طول ساقه‌ی دمی، قطر چشم و پیش ماکزیلا بیشترین نقش را در جدایی جمعیت­ها دارند. نتایج به دست آمده توسط آزمون آماری PCA مورد تحلیل قرار گرفتند، بر اساس نتایج ویژگی­های ریخت­شناسی قادر به جدایی جمعیت­ها هستند.

کلیدواژه‌ها