بررسی تأثیر تغییرات فصلی مؤلفه های فیزیکی و شیمیایی روی میزان مواد مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی ساری، ساری

2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی ساری، ساری

3 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی ساری، ساری

چکیده

در این مطالعه تأثیر تغییرات مؤلفه­های شیمیایی و فیزیکی نظیر شوری، دمای آب، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی (EC) و کل جامدات محلول (TDS) بر روی مواد مغذی ( نیترات و فسفات) در دو فصل زمستان1393 و بهار 1394 در سه ایستگاه مطالعاتی در دریای خزر در دو عمق 2 و 5 متر بررسی گردیدند. حداکثر میزان نیترات  در ایستگاه 3، در فصل بهار با میانگین 208/0 ± 7/ 1 میکروگرم در لیتر و در عمق 5 متر و بیشترین مقادیر فسفر نیز در فصل بهار در ایستگاه 3 با میانگین 136/0 ± 88/0 میکروگرم در لیتر و در عمق 5 متر مشاهده گردید. حداکثر مقادیر درجه حرارت، شوری، EC و TDS نیز در فصل بهار ولی حداکثر مقدار اکسیژن محلول در زمستان در عمق 2 متر مشاهده شد. بر اساس نتایج بدست آمده همبستگی مثبتی بین میزان نیترات و فسفات با تمام ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی به جز اکسیژن محلول در فصل بهار مشاهده شد اما همبستگی منفی بین این مواد مغذی با اعماق متفاوت دیده شد.

کلیدواژه‌ها