تعیین غلظت کشنده‌ی (LC50 96h) سم دیازینون (Diazinon) روی ماهی سیاه‌کولی (Vimba persa)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

2 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

4 دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

5 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، مشخص نمودن حد مجاز قابل قبول سم دیازینون (Diazinon) در سامانه‌ی مطالعاتی ماهیان سیاه­کولی است. برای انجام این تحقیق، تعداد 90 قطعه ماهی سیاه کولی با وزن متوسط 5±50 گرم از رودخانۀ سفید رود استان گیلان در اواخر شهریور ماه صید گردیده و در شرایط آزمایشگاهی به مدت 5 روز در آکواریوم‌هایی با اندازۀ 30×40×70 آداپته شدند. سپس بر اساس مدل Probit، مقادیر LC1، LC10، LC30، LC50، LC70، LC90 و LC99 در 24، 48، 72 و 96 ساعت بر روی ماهیان سیاه­کولی اندازه­گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که LC50 96h  این سم برابر 08/0 میلی­گرم در لیتر بوده و در نتیجه حداکثر غلظت مجاز (MAC value) این سم برابر 008/0 میلی­گرم در لیتر محاسبه شد. در نهایت سم دیازینون برای ماهیان 50 گرمی سیاه­کولی در ردیف "سمیت خیلی زیاد" دسته­بندی شد.

کلیدواژه‌ها