رابطه‌ی طول-وزن و فاکتور وضعیت سیاه ماهی رازی Capoeta razii در رودخانه‌ی زاو پارک ملی گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

3 استادیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

4 دانشجوی دکتری تولید و بهره‌برداری آبزیان، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

چکیده

جهت بررسی رابطه‌ی طول و وزن سیاه ماهی تعداد 81 قطعه ماهی به وسیله الکتروشوکر از بهمن ماه 1394 تا فروردین 1395 صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه 1 : 53/1 بود که نشان داد اختلاف معنی‌داری بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت فوق وجود ندارد (P>0.05، 568/3=2χ). بیشینه‌ی طول کل و وزن برای ماده‌ها 198 میلی­متر و 53/120 گرم و برای نرها 187 میلی­متر و 87/83 گرم ثبت گردید. رابطه‌ی طول و وزن در ماده‌ها (99/0 =2r) 07/3TL 0103/0= Wو در نرها (99/0=2r) 09 /3TL 01/0= Wو در جمعیت (99/0=2r)09/3TL0101/0= Wبه دست آمد. نتایج نشان داد که الگوی رشد برای جمعیت و نر از نوع آلومتریک مثبت و برای جنس ماده از نوع ایزومتریک برای این گونه در منطقه مورد مطالعه می‌باشد. فاکتور وضعیت در نرها 13/0±01/1 و ماده­ها 17/0±10/1 و در جمعیت 12/0±02/1 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها