بررسی شاخص نمو گنادی سیاه ماهی رازی Capoeta razii در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

3 استادیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

4 دانشجوی دکتری تولید و بهره‌برداری آبزیان، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

چکیده

در این پژوهش برخی ویژگی‌های زیست شناسی شامل نسبت جنسی و شاخص گنادوسوماتیک جمعیت سیاه ماهی  Capoeta razii از بهمن ماه 1394 تا اردیبهشت ماه 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری به صورت ماهانه و در مجموع 111 نمونه با دستگاه الکتروشوکر صید شد. نسبت جنسی ماهیان صید شده برابر 1 : 78/1 بود. بالاترین میانگین شاخص گنادوسوماتیک (GSI) برای هر دو جنس ماده و نر در ماه اردیبهشت مشاهده گردید که برای ماده­ها و نرها به ترتیب 62/4 و 39/7 بدست آمد. بیشینه طول کل و وزن ماده‌ها به ترتیب برابر 00/198 میلی‎متر و 53/120 گرم و برای نرها 00/187 سانتی‌متر و 87/83 گرم ثبت گردید. نتایج نشان داد فصل تولیدمثلی این گونه در منطقه مورد مطالعه در ماه اردیبهشت است.

کلیدواژه‌ها