بررسی ساختار جوامع بزرگ بی‌مهرگان کفزی رودخانه‌ی سیروان (محدوده‌ی مزارع پرورش ماهی پالنگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشیار، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه

4 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

در پژوهش حاضر کیفیتآبرودخانه‌ی سیروان متأثیر از پساب مزارع پرورش ماهی پالنگان بااستفادهازجوامعدرشتبی‌مهرگانکفزیاز دی ماه 1394 تا خرداد ماه 1395 و در چهار ایستگاه مختلف بررسی شد. نمونه‌برداری از موجودات کفزی با استفاده از نمونه­بردار سوربر استفاده شد. در مجموع 4148نمونه جاندار کفزی جداسازی و شناسایی شده که به 25خانواده، 15راسته و 22 جنستعلق داشتند کهدرمیانآن‌هالاروحشراتآبزیبیشترینتنوع راداشت. کمترینتعداد کفزیدرایستگاه یک و در اسفند ماه متعلق به راسته Odanataبا یک عدد در مترمربع و بیشترین تعداد متعلق به راسته Ephemeropteraدر ایستگاه یک و در خردادماه با 375 عدد در متر مربع بود. شاخص‌های زیستی هیلسینهوف، تنوع شانون و درصد OCبه لحاظ ایستگاهی تفاوت معنی‌داری نشان دادند (P<0.05). درصد EPTبه طور معنی‌داری تحت تأثیر اثرات متقابل فصل و ایستگاه بود (P<0.05). اما فراوانی، میزان EPTو شاخص EPT/Chironomidaeبه لحاظ فصلی و ایستگاهی تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند (P>0.05).بر اساس نتایج بدست آمده از ایستگاه‌های بالادست به پایین‌دست پراکنش و فراوانی موجودات مقاوم به آلودگی کاهش و در مقابل موجودات حساس به آلودگی افزایش می‌یابند که بیانگر کیفیت مطلوب ایستگاه‌های پایین دست نسبت به ایستگاه‌های بالا دست می‌باشد و همچنین رودخانه مذکور در منطقه مورد مطالعه از وضعیت خودپالایی مطلوبی برخوردار است.  

کلیدواژه‌ها