ارزیابی اثرات پساب مزارع پرورش ماهی بر عاملهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه‌ی سیروان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشیار، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه

4 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

اثرات پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان پالنگان بر مؤلفه‌های فیزیکوشیمیایی آب رودخانه سیروان بررسی شد. در امتداد رودخانه پنج ایستگاه در نظر گرفته شد. مؤلفه‌های دما، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، آمونیاک، نیتریت، نیترات، قلیائیت،  TDSو TSS در ایستگاه‌های مختلف و به فاصله‌ی زمانی هر30 روز یک بار از دی ماه 1394 تا خرداد ماه 1395 اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که اکسیژن محلول و درجه حرارت به لحاظ فصلی تفاوت معنی‌دار ندارند (P<0.05). مؤلفه‌ آمونیاک از نظر ایستگاهی تفاوت معنی دار نشان داد (P<0.05). از لحاظ میزان قلیائیت، نیترات، نیتریت، کل مواد جامد محلول (TDS) و کل مواد جامد معلق (TSS) بین ایستگاه‌های مختلف و فصول مختلف تفاوت معنی‌دار وجود نداشت ‌(P>0.05). بر اساس نتایج مؤلفه هدایت الکتریکی به لحاظ فصلی و ایستگاهی تفاوت معنی‌داری نشان داد (P<0.05). نتایج پژوهش نشان داد که رودخانه‌ی سیروان از نظر غلظت مؤلفه‌های فیزیکی و شیمیایی در کل طول دوره نمونه برداری از شرایط نسبتاً مطلوب و از توانایی خودپالایی مناسبی برخوردار می­باشد.

کلیدواژه‌ها