بررسی ساختار جوامع کفزیان حاشیه‌ی تالاب هشیلان بر پایه شاخصهای زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه تنوع زیستی، دانشگاه محیط زیست، کرج

2 کارشناس ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

تالاب هشیلان در 36 کیلومتری شمال غربی شهر کرمانشاه قراردارد. در این مطالعه از حاشیه­ی تالاب با هدف شناسایی موجودات کفزی آن از چهار ایستگاه نمونه­برداری انجام شد. بر­اساس برآورد­های به دست آمده مطابق با شاخص­های هلسینهوف و درصدEPT ، آب حواشی این تالاب به شدت آلوده بوده و شرایط زیستی نامناسبی دارد به طوری که کاهش تنوع گونه­ای و فراوانی گونه ­های مقاوم به کمبود اکسیژن به وضوح مشاهده می­گرد که با توجه به افزایش فعالیت‌های انسانی و کشاورزی در اطراف تالاب هشیلان و کمبود بارش در چند سال اخیر به وجود آمدن شرایطی که باعث ایجاد آلودگی بالا در تالاب شود، دور از ذهن به نظر نمی­رسید. برای محاسبه شاخص­ های زیستی اطلاعات بدست آمده از نمونه­برداری­ و سنجش‌های آزمایشگاهی با استفاده از نرم افزار­های Excel و PASTمورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از آنالیز خوشه­ای تشابه بین ایستگاه ­های مورد مطالعه براساس حضور کفزیان و شاخص­های به کاربرده شده نیز محاسبه شد. با توجه به نتایج موجود در جوامع بنتیک تنوع گونه­ای کاهش و حضور گونه­های مقاوم به کمبود اکسیژن افزایش داشت، در سه ایستگاه مورد بررسی راستهOligochaeta  بیشترین حضور را در بین کفزیان داشت.همچنین در ایستگاه اول خانواده­ هایGlosiphonidae  وTubeficidae ، در ایستگاه دوم و سوم خانواده­ های Tubeficidae  حائز بیشترین مقدار بودند. در ایستگاه چهارم فراوانی غالب متعلق به راسته Diptera و خانواده­ه ای Chironomidae بوده است

کلیدواژه‌ها