بررسی مقایسه ای بار باکتریایی در ماهی سفید (Rutilus kutum) صید شده به دو روش پره ساحلی و گوشگیر طی نگهداری در یخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تولید و بهره‌برداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

خصوصیات کیفی لاشه ماهی سفید  Rutilus kutumصید شده به دو روش صید گوشگیر و پره در طی 16 روز نگهداری در یخ با ثبت تغییرات میکروبی (باکتری‌های سرمادوست و کل) ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده ، بار‌باکتریایی در زمان‌های مختلف نگهداری، روند افزایشی را نشان دادند و بین اولین روز و آخرین روز نگهداری اختلاف معناداری در مقادیر آن‌ها مشاهده گردید (P<0.05). باکتری‌های سرما‌دوست روند یکنواخت‌تری نسبت به باکتری‌های کل نشان دادند و با گذشت زمان باکتری‌های غالب در یخ را تشکیل دادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روش صید به طور کلی اثر معناداری بر شاخص‌های میکروبی مورد بررسی داشته است و ماندگاری ماهیانی که به روش پره صید شده بودند بیشتر از ماهیانی بود که به روش گوشگیر صید شدند.

کلیدواژه‌ها