بررسی برخی ویژگی‌های رشد مروارید ماهی (Alburnus hohenackeri) در رودخانه سیاه‌رود استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تولید و بهره‌برداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوران دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس

چکیده

جهت بررسی رابطه طول و وزن مروارید ماهی تعداد 185 قطعه ماهی به وسیله الکتروشوکر درفصل بهار 1392 از رودخانه سیاهرود صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه 3/1:1 بود که فاقد اختلاف معنی‌داری بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت فوق بود (05/0P >  ، 95/1 =2χ). بیشینه طول کل و وزن ماده‌ها 50/90 میلی‌متر و 26/7 گرم و برای نرها 09/89 میلی‌متر و 19/5 گرم ثبت گردید. رابطه طول و وزن در ماده‌ها (96/0 =2r) 849/2TL 013/0 W = و در نرها (95/0 =2r)766/2TL 0132/0 W = و در جمعیت (94/0 =2r)871/2TL 0118/0 W = بدست آمد. نتایج نشان داد که الگوی رشد برای این گونه در منطقه مورد مطالعه از نوع آلومتریک منفی می باشد. 

کلیدواژه‌ها