الگوی تخم‌ریزی ماهی هوورمسقطی (Katsuwonus pelamis) در دریای عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار

2 کارشناس شیلات، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار

3 کارشناس شیلات، معاونت صید و بنادر ماهیگیری، سازمان شیلات ایران، تهران

چکیده

به منظور بررسی الگوی تخم‌ریزی هوور مسقطی، اطلاعات زیست سنجی از ماهیان صید شده با تورگوشگیر در دریای عمان و سواحل سیستان و بلوچستان در سال1386 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از درصد فراوانی مراحل مختلف جنسی و شاخص گنادی (GSI)، یک دوره تخم‌ریزی طولانی از آبان تا اردیبهشت را برای هوورمسقطی در دریای عمان نشان دادند که اوج آن در ماه­های فروردین- اردیبهشت بود. میانگین طول چنگالی بلوغ جنسی (Lm50%) برای هوورمسقطی 4/62 سانتی‌متر به دست آمد، که بر اساس مقایسه آن با فراوانی طولی بیش از 70 درصد ماهیان صید شده نابالغ می‌باشند. بررسی نسبت جنسی به تفکیک طول نشان داد که جنس نر طول بزرگ‌تری نسبت به ماده دارد. رابطه وزن به تفکیک جنس نر و ماده نشان داد که در طول‌های بزرگتر از61 سانتی‌متر ماهیان نر از وزن بیشتری نسبت به ماهیان ماده برخوردار می‌باشند. به منظورمدیریت ذخایر ماهی هوور مسقطی و صید بیشتر ماهیان بالغ آن دردریای عمان، نیاز است تا چشمه تورهای گوشگیر بهینه گردند.  

کلیدواژه‌ها