رابطه‌ی طول-وزن و ضریب وضعیت ماهی هوور (Tunnus tonggol) در خلیج فارس

نویسندگان

1 دکتری شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

2 دکتری تولید و بهره برداری، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

3 کارشناس ارشد شیلات، ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرم‌تنان خلیج فارس، بندرلنگه

چکیده

این پژوهش جهت دست‌یابی به رابطه طول-وزن ماهی هوور Tunnus tonggol خلیج فارس پی­ریزی شد. تعداد 480 عدد ماهی از این گونه زیست­سنجی شدند. نمونه‌ها از شناورهای صیادی اخذ شدند. آنالیزهای طول و وزن نشان داد که همبستگی بالایی بین طول و وزن این گونه وجود دارد. رابطه طول-وزن برای این گونه برابر با  TW = 4E-07TL3.4891 بدست آمد. میزان ضریب وضعیت نیز 10/1±52/4 برای این گونه محاسبه شد. بررسی فراوانی طولی این گونه نشان داد بیشترین فراوانی طول مربوط به بازه ی 650 تا 750 میلی متر بوده است. همچنین آزمون T-test نشان داد که عدد b بدست آمده با عدد 3 متفاوت بوده و این گونه از رشدی آلومتریک مثبت برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها