پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش ماهیان خاویاری (Acipenseridae) ایران در سناریوهای مختلف تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشجوی دکتری اکولوژی کاربردی، گروه اکولوژی کاربردی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ملبورن، استرالیا

3 کارشناس ارشد تنوع زیستی، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 دانشجوی دکتری تنوع زیستی، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

بر مبنای گزارشات هیات بین الدول تغییر اقلیم (IPCC)، هیچگونه تردیدی در بروز پدیده­ی تغییر اقلیم وجود ندارد. تمامی اکوسیستم­های موجود در کره زمین تحت تاثیر پیامدهای تغییر اقلیم قرار دارند. جوامع آب شیرین نسبت به این تغییرات آسیب پذیرترند، چون آبهای شیرین درمعرض استرسهای انسانی متعددی (مانند استرس­های هیدرولوژی، مورفولوژی، پیوستگی و کیفیت آب ) قرار داشته و خیلی از گونه­ها جهت مقابله با این وضعیت تغییرات زیستگاهی پراکنش­شان را محدود کرده­اند.در این مطالعه، پراکنش ماهیان خاویاری ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم توسط نه الگوریتم مختلف (GLM,GAM,GBM,RF,CTA,FDA,MARS,ANN,SRE) در سناریوهای اقلیمی خوش‌بینانه و بدبینانه و در دو مقیاس‌ زمانی (2050 و 2080)، مدل‌سازی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین 57 تا 93 درصد کاهش در محدوده پراکنش این خانواده رخ خواهد داد و هیچ منطقه بالقوه جدیدی برای پراکنش این ماهیان این خانواده پیش‌بینی نشد. 

کلیدواژه‌ها