مروری بر مفاهیم لندسکیپ اکولوژی در اکوسیستم رودخانه ای

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تنوع زیستی، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 استادیار، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 استادیار، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 دانشجوی دکتری سنجش از دور و GIS، مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

5 دانشیار، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

با توجه به فشارهای روزافزون بر اکوسیستم‌های آبی و رودخانه‌ای و تغییرات اکولوژیکی ناشی از این فشارها، بعلاوه مدیریت‌های تک بعدی و یک­جانبه سنتی نسبت به رودخانه‌ها، امروزه بیش از بیش شاهد ساده سازی، تغییر عملکرد و کارکرد آن‌ها، کاهش تنوع زیستی و در نهایت تغییرات سریع و عمیق لندسکیپ در این اکوسیستم‌ها می‌باشیم. با توجه به کُل و جامع نگری در مطالعات لندسکیپ اکولوژی، شناخت لندسکیپ منطقه و بکار گرفتن اصول و مفاهیم اکولوژی در آن، در حفاظت از تنوع زیستی و توسعه پایدار اکوسیستم رودخانه بیش از بیش احساس می‌شود. بنابراین با توجه به کمبود چنین اطلاعاتی در ایران، نویسندگان سعی به معرفی و توضیح اصول لندسکیپ اکولوژی در اکوسیستم رودخانه­ای می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها