بررسی فونستیکی ماهیان استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

استان خراسان رضوی یکی از پهناورترین استان­های کشور ایران محسوب می­گردد که به سبب وسعت زیاد از نظر شرایط طبیعی بسیار متغییر و هر یک از نواحی آن دارای ویژگی‌های منحصربفرد اقلیمی است، که این امر باعث تنوع قابل توجهی در فون جانداران، بویژه ماهیان آن شده است. به منظور مطالعه فون ماهیان این استان در خلال سال­های 1394-1390 مطالعه­ی میدانی از منابع آبی این استان صورت گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده فون ماهیان این استان مشتمل بر 1رده، 5 راسته، 7 خانواده، 21 جنس و 30 گونه است. خانواده کپورماهیان با داشتن 20 گونه تایید شده فون اصلی ماهیان این استان را تشکیل می دهد.  از بین گونه های شناسایی شده 11 گونه به صورت مهاجم وارد این حوضه شده اند. همچنین با توجه به بررسی های میدانی صورت گرفته حضور گونه Sabanejewia aurata و Gasterosteus aculeatusدر این حوضه آبریز نیاز به تایید مجدد دارد زیرا علی رغم گزارش حضور در مطالعات پیشین در نمونه برداری های صورت گرفته هیچگاه نمونه­ای از این گونه­ها صید نگردید.

کلیدواژه‌ها