تأثیر سطوح مختلف عصاره آبی جلبک دریایی Sargassum angustifoliom در جیره بر ترکیبات شیمیایی بدن بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

3 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

برای بهبود عملکرد پرورش ماهیان استفاده از انواع محرک­های رشد در جیره می تواند راه گشا باشد. تأثیر سطوح مختلف عصاره آبی جلبک دریایی Sargassum angustifoliom در جیره روی کیفیت شیمیایی بدن ماهی قزل­آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با وزن متوسط 19/0±41/6 گرم به مدت هشت هفته مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا بعد از جمع­آوری جلبک از منطقه جزر و مدی بوشهر و عمل­آوری آن، 100گرم پودر جلبک در 5 لیتر آب داغ عصاره‎گیری شد. عصاره جلبکی در 5 سطح متفاوت، صفر(شاهد)، 50 ، 100 ،200 و 400 میلی گرم به جیره غذایی اضافه گردید. غذادهی به میزان 2% وزن توده زنده طی دوره پرورش و 2 بار در روز انجام شد. پس از 56 روز پرورش، نتایج آنالیز تقریبی لاشه نشان داد که میزان پروتئین و خاکستر لاشه نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری دارد (P<0.05). این درحالی بود که میزان چربی در گروه 400میلی­گرم، نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). همچنین میزان رطوبت لاشه افزایش قابل توجهی را در گروه 200 میلی­گرم نسبت به گروه های دیگر نشان داد. نتایج این مطالعه نشان داد که اضافه کردن 400 میلی گرم از عصاره جلبکی اثرات مثبتی بر ترکیبات بیوشیمیایی لاشه به خصوص بر میزان آنالیز چربی دارد. 

کلیدواژه‌ها