اثرات تغییرات فسفر و اسیدیته محیط کشت سیانوباکتر Nostoc calcicola بر میزان تولید پلی بتا هیدروکسی بوتیرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

2 دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه غیرانتفاعی خزر، محمودآباد

چکیده

جهت بررسی تغییرات فسفر و اسیدیته محیط کشت سیانوباکتر Nostoc calcicola بر میزان تولید پلی بتا هیدروکسی بوتیرات (PHB) مطالعه­ای صورت گرفت. برای این منظور میزان تولید این پلیمر در سیانوباکتر Nostoc calcicola تحت تاثیر سطوح مختلف فسفر (100، 200 و 400 میکروگرم فسفر در لیتر) و اسیدیته (5/5 ، 7 و 5/8) در روزهای مختلف (4، 8 و 12)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش اسیدیته اثر معناداری بر تولید PHB دارد (0.05>P)، بطوریکه افزایش اسیدیته از 5/5 به 5/8 باعث افزایش تولید این پلیمر گردید. همچنین افزایش محتوی فسفر محیط کشت از 100 به 400 میکروگرم فسفر در لیتر با افرایش معنی­دار در میزان تولید PHB همراه بود (0.05>P). با توجه به نتایج بدست آمده، اسیدیته 5/8 و 400 میکروگرم فسفر در لیتر بهترین گروه برای افزایش و تجمع PHB تشخیص داده شد. با توجه به اینکه پویایی PHB با ذخیره انرژی سلول در ارتباط است به نظر می­رسد در گروه­های با فسفر کم حاملین انرژی کمتری تولید می­کنند لذا شرایط برای تجزیه PHB و تبدیل آن به استیل کوآنزیم آ وجود دارد که در نتیجه می­تواند باعث کاهش میزان این پلیمر در گروه­های با فسفر کمتر باشد.

کلیدواژه‌ها