بررسی ویژگی های ریخت سنجی و شمارشی سس ماهی کورا (Barbus cyri) در حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

به­منظور بررسی ویژگی­های ریخت­سنجی و شمارشی ماهی کورا (Barbus cyri) در حوضه جنوبی دریای خزر 78 نمونه ماهی با استفاده از دستگاه الکتروشوکر از رودخانه­های سفیدرود، سرداب­رود و تجن صید شد. 32 ویژگی ریخت­سنجی به­وسیله کولیس دیجیتال اندازه‌گیری و 9 ویژگی شمارشی به وسیله استریومیکروسکوپ شمرده شد. ویژگی­های ریخت­سنجی قبل از تجزیه‌ و تحلیل به جهت کاهش خطای حاصل از اندازه ناهمسان نمونه­ها استاندارد شدند. سپس داده­های حاصله تحت تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و متغیرهای کانونی(MANOVA/CVA)   قرار گرفتند. در مورد ویژگی­های ریخت­سنجی 9 عامل نشان‌دهنده حدود 71 درصد تنوع و در مورد ویژگی­های شمارشی 3 عامل نشان‌دهنده حدود 60 درصد تنوع بین جمعیت­های مورد مطالعه بود. 17 ویژگی ریخت­سنجی و چهار ویژگی شمارشی در بین جمعیت­های مورد مطالعه دارای اختلاف معنی‌دار با یکدیگر بودند (P<0.05). با توجه به نتایج به نظر رسید شرایط اقلیمی متفاوت حاکم بر زیستگاه­های مورد بررسی مهمترین عامل در جدایی جمعیت­ها باشد.

کلیدواژه‌ها