بررسی مقایسه ای ساختار استخوانی سر فیل ماهی (Huso huso) و دورگه تاسماهی سیبری نر × فیل ماهی ماده (Huso huso♀ × Acipenser baeri♂)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 کارشناس ارشد شیلات، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

دورگه­گیری در میان بسیاری از گونه­های تاس­ماهیان جهت دست­یابی به نمونه­هایی با صفات برتر مرسوم است. از آنجایی­که شناخت عملکردهای مهم ماهی از جمله تغذیه و تنفس بدون شناخت کامل استخوان­ها به ویژه سر امکان پذیر نمی­باشد، از این­رو این تحقیق با هدف بررسی ساختار استخوان­شناسی سر ماهی ­دورگه (فیل ماهی ماده × تاسماهی سیبری نر) و مقایسه آن با گونه والدینی فیل­ماهی به­اجرا درآمد. برای این منظور از روش شفاف­سازی استخوان­ها جهت مطالعه ساختار اسکلتی استفاده شد. در ادامه عکس­برداری از نمونه­ها توسط اسکنر و ترسیم استخوان­های بخش سر توسط نرم افزارX6  Corel Draw  انجام شد. در نهایت استخوان­های سر دو ماهی بررسی و اختلافات آن­ها در شکل و اندازه توصیف شد. نتایج نشان داد که با وجود ساختمان اسکلتی یکسان در سر، تفاوت­هایی در برخی بخش­ها وجود دارد. اما در ساختار دهانی تفاوتی مشاهده نشد به عبارتی دیگر ماهی دورگه دارای بخش دهانی یکسانی با والد ماده خود (فیل ماهی) است.

کلیدواژه‌ها