رابطه طول-وزن چهار گونه تجاری در سواحل شمالی خلیج فارس

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

چکیده

به منظور بررسی رابطه طول-وزن گونه­های ساردین رنگین کمان Dussumieria acuta، یلی چهارخطی Pelates quadrilineatus، پنجزاری Leiognathus daure و گواف لکه دار Nematalosa nasus، تعداد 2688 نمونه ماهی از سواحل عسلویه در حد فاصل زمانی آذرماه 94 تا فروردین 95 بوسیله تورکاسه­ای (Purse Seine) صید شدند. طول و وزن نمونه­ها به ترتیب با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت 01/0 میلی­متر و ترازو دیجیتال با دقت 01/0 گرم اندازه­گیری شد. بر اساس نتایج، الگوی رشد در تمامی گونه­های مورد بررسی ایزومتریک و دامنه ضریب همبستگی میان نمونه-­ها به میزان 986/0-928/0 محاسبه شد که علاوه بر نمایش میزان بالای همبستگی رابطه بین طول و وزن، بازگوکننده مشابه بودن این نتایج با دیگر بررسی های انجام شده در خلیج فارس است. همچنین روند تغییرات عامل­های عرض از مبدا (a) و شیب خط (b) نیز مشابه هم بود به نحوی که با افزایش مقدار شیب خط از مقدار عرض از مبدا کاسته می­شد.

کلیدواژه‌ها