دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، پاییز 1397، صفحه 102-157 
2. پتانسیل کاربرد ماشین بینایی در کاهش صید ضمنی و دور ریز آبزیان در ترال میگو

صفحه 106-112

محمدحسن گرامی؛ حسن صفی یاری؛ عبدالعباس جعفری؛ محمدحسین رئوفت


3. اثر تأخیر در یخ گذاری بر شاخص های حسی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii (Nordmann, 1840

صفحه 113-119

پریا رئوفی؛ سید مهدی اجاق؛ بهاره شعبانپور؛ محسن یحیایی


4. بررسی الگوی رشد ماهی تیزکولی (Hemiculter leucisculus) در آبگیر گنبد کاووس

صفحه 120-125

شقابق عسگردون؛ هاشم نوفرستی؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج


5. بررسی تولیدمثل ماهی مخرج لوله‌ای (Rhodeus amarus) در تالاب انزلی

صفحه 126-132

مریم نوروزی اله بخش محله؛ رحمان پاتیمار؛ کیاوش عباسی؛ کیوان عباسی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 139-190 پاییز 1397، صفحه 102-157 تابستان 1397، صفحه 55-101 بهار 1397، صفحه 1-54