دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1397، صفحه 55-101 
1. تعیین غلظت کشنده‌ی (LC50 96h) سم دیازینون (Diazinon) روی ماهی سیاه‌کولی (Vimba persa)

صفحه 55-61

محمد منصوری چرهی؛ حامد غفاری فارسانی؛ سیدعلی اکبر هدایتی؛ عبدالرضا جهانبخشی؛ محمد فروهر واجارگاه


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 139-190 پاییز 1397، صفحه 102-157 تابستان 1397، صفحه 55-101 بهار 1397، صفحه 1-54