دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1396، صفحه 146-194 
2. اثرات تفاوت در زمانبندی یخ گذاری بر عامل های کیفی گوشت ماهی سفید (Rutilus frisii)

صفحه 153-163

پریا رئوفی؛ سید مهدی اجاق؛ بهاره شعبانپور؛ محسن یحیایی


5. اثر رنگ‌های مختلف نور بر رشد ماهی مولی(Poecilia latipinna)

صفحه 177-184

سعید شهبازی ناصرآباد؛ حامد غفاری فارسانی؛ مجید عابدی؛ قاسم رشیدیان


6. تأثیر سم دیازینون بر فراسنجه های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 185-191

امید خان محمدی اطاقسرا؛ نیلوفر کربلایی آقازاده؛ مجتبی ملاآقاپورقراخیلی؛ سعید علی‌نژاد معلم


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 146-194 پاییز 1396، صفحه 104-145 تابستان 1396، صفحه 47-103 بهار 1396، صفحه 1-46