دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار 1396، صفحه 1-46 
3. بررسی ویژگی های ریخت سنجی و شمارشی سس ماهی کورا (Barbus cyri) در حوضه جنوبی دریای خزر

صفحه 13-24

مژگان زارع شهرکی؛ احسان هاشمی؛ عاطف دارابی؛ سارا جعفری کناری


6. اولین گزارش حضور گاو ماهی دریاچه ای Rhinogobius similis Gill, 1859 در حوضه آبریز نمک

صفحه 39-46

سهیل ایگدری؛ آرش جولاده رودبار؛ علی سلیمانی؛ طیب حسین پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 146-194 پاییز 1396، صفحه 104-145 تابستان 1396، صفحه 47-103 بهار 1396، صفحه 1-46